Smluvní podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky

I. Účel

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztahy mezi poskytovatelem služeb na jedné straně a zájemci nebo klienty poskytovatele na straně druhé.
 2. Uvedené smluvní vztahy jsou uzavírány za účelem poskytování kurzů, seminářů, výcviků, tvůrčích dílen a dalších služeb (dále jen „kurz“) v oblasti poradenství, školení, prožitkového vzdělávání a coachingu (koučingu) ze strany poskytovatele, který je pořádá v prostorech uvedených v popisu kurzu v nabídce zaslané zájemcům nebo na www stránkách poskytovatele.

II. Smluvní strany

 1. Poskytovatelem služeb je společnost Business Evolution s.r.o., IČO 02604965, neplátce DPH, se sídlem Varhulíkové 1582/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka C 221357.
 2. Zájemcem se rozumí osoba, která projevila zájem o absolvování kurzu z nabídky poskytovatele. Klientem poskytovatele se rozumí osoba, která poskytovateli zaslala rezervační/objednávkový formulář, zároveň uhradila rezervační poplatek na kurz z nabídky poskytovatele a obdržela potvrzení o rezervaci ze strany poskytovatele.
 3. Pro zájemce a klienty, kteří ve vztahu/vztazích s poskytovatelem budou vystupovat v postavení spotřebitelů podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012), poskytovatel níže v těchto smluvních podmínkách uvádí práva spotřebitelů, na které je povinen takového zájemce resp. klienta zvlášť upozornit nebo sdělit mu je předem.
 4. V případě, že zájemce, resp. klient uvede při rezervaci své IČO, případně bude požadovat vystavení faktury na fyzickou anebo právnickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, platí, že se jejich právní vztah řídí platnou úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

III. Rezervace kurzu

 1. Zájemce si účast na zvoleném kurzu z nabídky poskytovatele zajistí zasláním rezervačního/objednávkového formuláře a zároveň složením rezervačního poplatku nejméně ve výši 30 % z ceny kurzu (kurzovného) předem. Pro provedení řádné rezervace u poskytovatele je zájemce povinen do rezervačního/objednávkového formuláře uvést jméno a příjmení, adresu bydliště (případně doručovací adresu), další kontaktní údaje pro telefonní i elektronickou komunikaci a označení zvoleného kurzu podle nabídky poskytovatele.
 2. Odesláním rezervačního/objednávkového formuláře prostřednictvím pošty anebo prostřednictvím telekomunikačních kanálů (včetně internetu) poskytovateli je považováno a platí za podaný návrh zájemce na uzavření smlouvy s poskytovatelem v režimu těchto smluvních podmínek.
 3. Poskytovatel po obdržení rezervačního/objednávkového formuláře zašle zájemci potvrzení o přijetí rezervace/objednávky, toto potvrzení může mít formu automatické odpovědi z telekomunikačních kanálů poskytovatele.
 4. Nárok na rezervaci místa ve zvoleném kurzu zájemci vzniká složením rezervačního poplatku na účet poskytovatele č. 3389867369/0800. Rezervační poplatek činí nejméně 30 % ceny kurzu a je splatný okamžikem, kdy zájemce obdrží potvrzení o přijetí rezervačního/objednávkového formuláře ze strany poskytovatele.
 5. Poskytovatel se zavazuje potvrdit zájemci existenci rezervace jeho místa na zvoleném kurzu a tímto potvrzením je mezi zájemcem a poskytovatelem uzavřena dohoda o rezervaci. V tomto okamžiku se zájemce stává klientem poskytovatele s právem na účast v jím zvoleném kurzu. Poskytovatel je povinen klientovi místo na kurzu rezervovat a umožnit mu účast na první lekci. Práva a povinnosti obou smluvních stran se nadále řídí obsahem jejich dohody a těmito smluvními podmínkami.
 6. Dohodu o rezervaci je možné zrušit pouze písemným odstoupením, z důvodů stanovených zákonem. Rezervační poplatek slouží na krytí nákladů poskytovatele spojených s rezervací kurzu pro klienta a s přípravou realizace kurzu.
 7. Rezervační poplatek není vratný s výjimkou případů, kdy poskytovatel klientovi neumožní  účast na zvoleném kurzu z důvodu vyčerpané kapacity, kdy jednostranně zruší zvolený kurz bez náhrady nebo pokud na straně klienta vzniknou objektivní závažné překážky, které v době rezervace nemohl předvídat (např. hospitalizace, závažné zdravotní problémy apod.).
 8. V případě rezervace na ukázkový kurz nebo ochutnávkovou akci, kde kurzovné činí max 1.000,- Kč, platí smluvní podmínky obdobně s výjimkou ustanovení bodu 1., článek III. těchto smluvních podmínek, tj. nutnosti použití rezervačního/objednávkového formuláře, který je možné nahradit odesláním vyplněného on-line formuláře „Přihlášení na akci“ a dále povinnosti složit rezervační poplatek ve výši 30 % kurzovného. V takovém případě je obvykle umožněno uhradit celé kurzovné v hotovosti přímo v místě konání kurzu.

IV. Účast na kurzu, podmínky kurzu

 1. Klient má právo absolvovat celý kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny kurzu.
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky klientem zvoleného kurzu např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom klienta vyrozumět. Závazky mezi klientem a poskytovatelem tím nejsou dotčeny, poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu.
 3. Na kurz je možné na místo klienta vyslat náhradníka, to pouze po předchozí dohodě s lektorem a v případě, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné.
 4. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí kurz jsou určeny pouze pro účely konkrétního kurzu a osobní potřebu jednotlivých klientů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu lektora vedoucího kurz jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.
 5. Klient je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý klient bere na vědomí,  že během kurzu a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
 6. Kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektorku o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
 7. Každý účastník vč. lektora vedoucího kurz je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení sálu a prostor, jež užívá v průběhu konání výcviku.
 8. Klient, poskytovatel a lektor vedoucí kurz berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 9. Klienti jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jejich průběh.
 10. Poskytovatel nebo lektor vedoucí kurz je oprávněn klienta vyloučit z účasti na jednotlivé lekci v případě, že klient nerespektoval tyto všeobecné smluvní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah kurzu, ostatní klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh kurzu resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků kurzu). Pokud po vyloučení z jednotlivé lekce bude klient při další účasti na kurzu opakovaně narušovat průběh kurzu, resp. jednotlivých lekcí nevhodným chováním je poskytovatel oprávněn klienta vyloučit z celého kurzu s okamžitou účinností.

V. Cena za kurz, kurzovné, způsob dodání, náklady dodání

 1. Cena ke konkrétnímu kurzu, tj. kurzovné je vždy uvedeno v popisu konkrétního kurzu v nabídce zaslané zájemcům nebo na www stránkách poskytovatele a je splatné vždy nejpozději 5 dnů před konáním kurzu.
 2. Ceny kurzů jsou uváděny jako konečné. Poskytovatel není plátce DPH. Ceny zahrnují náklady spojené s realizací kurzu jako jsou: náklady na lektora, pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění a občerstvení, pokud není uvedeno jinak. U pobytových kurzů ceny zahrnují také náklady na ubytování a stravování, pokud není uvedeno jinak.
 3. V případě nástupu klienta na kurz se složený rezervační poplatek započítává do ceny kurzu v příslušné výši a klient je povinen doplatit zbývající část kurzovného podle dohody s poskytovatelem.
 4. V případě, že po předchozí dohodě s lektorem je do kurzu na místo klienta vyslán náhradník, bude započítána úhrada rezervačního poplatku do ceny kurzu náhradníkovi.
 5. V případě vyloučení klienta z lekce či z kurzu nemá klient nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části. Pokud v takovém případě byla splatnost kurzovného odložena či rozložena do splátkového kalendáře, platí, že neuhrazená část kurzovného se stává splatnou pátý den následující po vyloučení klienta z kurzu.
 6. Způsob dodání plnění podle těchto podmínek je uveden v popisu konkrétního kurzu v nabídce zaslané zájemcům nebo na www stránkách poskytovatele.
 7. Náklady dodání plnění podle těchto podmínek v případě docházky klienta na místo konání kurzu nevznikají, mohou však nastat v případě dodání plnění podle těchto podmínek do místa určeného klientem, v tom případě budou ke kurzovnému účtovány náklady lektora na cestovné a jeho čas strávený na cestě ke klientovi.

VI. Práva spotřebitele

 1. Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle příslušných právních předpisů, poskytovatel spotřebitelům trvale zpřístupňuje jejich uvedením na svých internetových stránkách www.business-evolution.cz, nebo jejich uvedením v těchto smluvních podmínkách nebo je na žádost spotřebitele zašle na jím uvedenou emailovou adresu.
 2. Okamžikem, kdy spotřebitel prostřednictvím internetového formuláře zašle poskytovateli žádost o rezervaci, při níž potvrdil souhlas s těmito smluvními podmínkami, platí a má se za to, že spotřebitel měl přístup ke všem informacím, které jsou na uvedených internetových stránkách nebo v těchto smluvních podmínkách uvedeny.
 3. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy s poskytovatelem odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce před zahájením plnění ze strany poskytovatele, pokud doručí poskytovateli písemné odstoupení nejpozději jeden den před zahájením kurzu, který měl rezervován. V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel právo na vrácení uhrazeného kurzovného s výjimkou části připadající na rezervační poplatek. Tím není dotčena možnost vrácení rezervačního poplatku podle výše uvedených ustanovení těchto smluvních podmínek. Poskytovatel je povinen vrátit spotřebiteli uhrazené kurzovné ve lhůtě 30 dnů. Poskytovatel je oprávněn zadržet vrácení peněz nebo jejich adekvátní části na zajištění svých nároků vůči spotřebiteli až do doby jejich splnění ze strany spotřebitele.

VII. Platnost a účinnost smluvních podmínek

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky byly zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele www.business-evolution.cz v sekci Kalendář akcí – Smluvní podmínky dne 20.1 2015.
 2. Dnem jejich zveřejnění nabývají platnosti a účinnosti. Ke konkrétním smlouvám mezi poskytovatelem a zájemci či klienty nabývají tyto všeobecné smluvní podmínky účinnosti v okamžiku potvrzení rezervace místa v kurzu ze strany poskytovatele pro konkrétního zájemce.
   

 

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním formuláře či zaškrtnutím příslušného políčka s odkazem na Souhlas se zpracováním osobních údajů na stránkách www.business-evolution.cz souhlasí zájemce, klient nebo účastník kurzu s tím, aby poskytovatel - společnost Business Evolution s.r.o., IČO 02604965, se sídlem Varhulíkové 1582/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zpracovával v nezbytném rozsahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jím uvedené osobní údaje. To vše za účelem nabízení služeb poskytovatele, písemně i prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. a dále za účelem jeho účasti na vzdělávacích akcích pořádaných poskytovatelem.

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zájemce, klient nebo účastník kurzu dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas může kdykoli bezplatně na adrese společnosti odvolat.

 3. Zároveň zájemce, klient nebo účastník kurzu prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. 

 4. Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

          Business Evolution s.r.o. ©  Praha 2015   

          Veškeré články, informace a materiály publikované na stránkách www.business-evolution.cz nesmějí být dále šířeny, kopírovány nebo           v jakékoliv podobě publikovány bez svolení společnosti Business Evolution s.r.o.